مجموع : 13


نام دوره نام شهر تاریخ همکاران تصاویر
کارگاه نوروفیدبک عمومی(اسفند) تهران 21و22و23 اسفند1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک پیشرفته(اسفند) تهران 7و8 اسفند 1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه QEEG(بهمن ماه) تهران 9و10و11 بهمن 1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
نوروفیدبک عمومی(2و3و4 بهمن ) تهران 2و3و4 بهمن 1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک عمومی(دیماه) تهران 4و5و6دیماه1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
نوروفیدبک پیشرفته(اذرماه) تهران 20و21 آذرماه 1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک عمومی(6.7و8 آذر ) تهران 6و7و8 آذر 1392 مرکز تخصصی پارند - اسپانسر : شرکت مدینا طب
قبلی بعدی
بالا