مجموع : 44


نام دوره نام شهر تاریخ همکاران تصاویر
کارگاه نوروفیدبک پیشرفته(اسفند) تهران 20و21 اسفند ماه 1393 مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک عمومی(اسفند) تهران 12 و13و14اسفند ماه مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک پیشرفته(اسفند) شیراز 7و8 اسفند 1393 مرکز تخصصی پارند،مرکز مشاوره فصیح - اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه ERP.بهمن تهران 28و29و30 بهمن ماه مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه ADHD/LD. بهمن تهران 15و16 بهمن ماه 1393 مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه نوروفیدبک عمومی (بهمن) تهران 7و8و9 بهمن ماه 1393 مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
کارگاه QEEG دیماه تهران 23و24و25 دیماه 1393 مرکز تخصصی پارند ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی- اسپانسر : شرکت مدینا طب
قبلی بعدی
بالا